Media Detail

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा

वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश जाने व्यक्तिहरुको लागि जीवन बीमा अनिवार्य रहेको छ ।
यसको बीमाशुल्क दर निम्न रहेको छ । (घातक रोग सुरक्षाको लागि तल उल्लेखित दरमा रु. ४०० थप हुनेछ ।
बीमा अवधि/उमेर १८–३५ बर्ष ३६–५० बर्ष ५–६४ बर्ष
१,८८६ २,५७५  ५,४७६
१.५ २,६२९  ३,६६३ ८,०१४
३,०४६ ४,०२५ ७,६५०
२.५ ३,७०८ ४,९३१  ९,४६३
३,९२४ ५,३३० ९,९७०
३.५ ४,५११ ६,१५२ ११,५६५
४,८२३ ६,४९० १२,४३५
४.५ ५,३७६ ७,२५१ १३,९३९
५,५४८ ७,५०५ १४,९००
५.५ ६,०६३ ८,२१६ १६,३५०
६,१२८ ८,८११ १७,२२०
६.५ ६,६०५ ९,५१२ १८,६२२

 

सिटिजन सामूहिक म्यादी बीमा योजना

सिटिजन सामूहिक म्यादी बीमा योजना एक....

सिटिजन सामूहिक म्यादी जीवन बीमा योजना

सिटिजन सामूहिक म्यादी जीवन बीमा....

सिटिजन घातक रोग सुरक्षा सुविधा

समयसँगै हाम्रो बदलिँदो खान पान,....

सिटिजन शुभारम्भ बीमा योजना

सिटिजन शुभारम्भ जीवन बीमा योजनामा....

सिटिजन अग्रीम भुक्तानी बीमा योजना

सिटिजन अग्रीम भुक्तानी बीमा योजनाले....

सिटिजन बाल भविष्य जीवन बीमा योजना

यस योजनाले अभिभावकलाई आफ्नो....

सिटिजन अग्रिम भुक्तानी बीमा योजना

सिटिजन अग्रीम भुक्तानी बीमा योजनाले....

सिटिजन जीवन सारथी योजना

सावधिक, अग्रीम भुक्तानी तथा आजीवन....

सिटिजन बाल भविष्य जीवन बीमा योजना

यस योजनाले अभिभावकलाई आफ्नो....